bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg publiczny na sprzedaż aparatów Piglog typ 105

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Lubuski Ośrodek Doradztwa                                 Kalsk, 06.12.2011 r.
Rolniczego
Kalsk 91
66-100 Sulechów
www.lodr.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM


      Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż aparatów Piglog typ 105, służących do szacowania zawartości mięsa u świń, w ilości 2 sztuk. Aparaty zakupione w 1996 roku. Ogólny stan techniczny dobry. Cena wywoławcza jednego urządzenia wynosi 1.700,00 zł. Oferty cenowe należy składać do dnia 14.12.2011 r., do godz. 10.00., pokój nr 12 (sekretariat). Aparaty oglądać można w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów w dni powszednie: od poniedziałku do piątku od godz. 7-15. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2011 r., o godz. 10.15 w siedzibie ośrodka, pokój nr 110.
      Oferta powinna być złożona pisemnie, w języku polskim, w zamkniętej kopercie
i powinna zawierać następujące elementy:
- imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta wraz z adresem,
- oferowaną cenę jednostkową - nie mniejszą niż cena wywoławcza,
- oświadczenie oferenta o tym, że zapoznał się ze stanem technicznym urządzeń i nie wnosi co do tego zastrzeżeń lub oświadczenie, że nie dokonał oględzin i ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
      Z oferentem, który złożył ofertę z najwyższą ceną, zostanie podpisana umowa. Zapłata za aparaty nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, w formie przelewu- na konto Ośrodka.

Dyrektor - inż. Zbigniew Żywień

POBIERZ

Opublikował: Administrator informatyk
Publikacja dnia: 06.12.2011 09:16
Dokument oglądany razy: 1728
Podlega Ustawie