bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 29.07.2016 z powodu:
cennik dostępny w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

cennik usług

Zarządzenie nr 4 /2012

Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku

z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia cennika za wykonywane usługi w ramach

doradztwa rolniczego prowadzonego przez LODR w Kalsku

Na podstawie art. 13 oraz art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 22.10.2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego, ( Dz. U. z 2004r., nr. 251, poz. 2507 z póź. zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam zakładowy cennik za wykonywane usługi w ramach doradztwa rolniczego prowadzonego przez LODR w Kalsku.

§ 2

Cennik został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego przy LODR w Kalsku w dniu 25.01.2012r. oraz zatwierdzony przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 12.03.2012r. uchwała nr XXI / 183 /12 .

§ 3

Zobowiązuje wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka do stosowania cen ustalonych w Cenniku.

§ 4

Wszelki zmiany w treści cennika wprowadzone będą w formie aneksu do zarządzenia.

§ 5

Traci moc dotychczasowy obowiązujący cennik za wykonywane usługi przez LODR w Kalsku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2012 roku.

POBIERZ CENNIK USŁUGOpublikował: Administrator informatyk
Publikacja dnia: 26.03.2012
Podpisał: Administrator informatyk
Dokument z dnia: 15.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 539
Wersja do druku