bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.08.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Statut

Załącznik do Uchwały
Nr. XLVIII/488/2010
Sejmiku Wojew?dztwa Lubuskiego
z dnia 30 marca 2010 r.

STATUT
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
W KALSKU


§,1.1. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku , zwany dalej &bdquo,Ośrodkiem
Doradztwa&rdquo,, działa na podstawie: ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach
doradztwa rolniczego ( Dz.U. Nr 251 poz. 2507 z p?ź. zm), zwanej dalej &bdquo,ustawą&rdquo,
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie
ramowego statutu wojew?dzkich ośrodk?w doradztwa rolniczego ( Dz. U. Nr 211,
poz.1634 ) oraz niniejszego statutu


2. Siedzibą Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest Kalsk 91, 66-100 Sulech?w
3. Terenem działania Ośrodka Doradztwa jest wojew?dztwo lubuskie.
4. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest wojew?dzką samorządową osoba prawną
i podlega Sejmikowi Wojew?dztwa Lubuskiego.

§, 2.1. Do zakresu działania Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku należy:


1) prowadzenie szkoleń dla rolnik?w i innych mieszkańc?w obszar?w wiejskich dotyczących:


a) stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetw?rstwa rolno-spożywczego,
b) rozwiązywania problem?w technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych,
c) rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
d) rolnictwa ekologicznego,
e) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
f) unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,
g) ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub wsp?łfinansowanej ze środk?w pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
h) modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykuł?w rolno-spożywczych i ich przetw?rstwa oraz wzmocnienia pozycji rolnik?w na rynku,
i) zarządzania gospodarstwem rolnym,
j) promocji produkt?w lokalnych i regionalnych.


2) prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozw?j produkcji rolniczej,


3) prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolnik?w i innych mieszkańc?w obszar?w wiejskich,


4) udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszar?w wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej lub wsp?łfinansowanej ze środk?w pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,


5) prowadzenie analizy rynku artykuł?w rolno-spożywczych i środk?w produkcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowych tym zakresie,


6) prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,


7) upowszechnianie system?w produkcji rolniczej przyjaznych dla środowiska,


8) podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstw rolnych,


9) upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku,


10) wsp?łdziałanie w realizacji zadań wynikających z program?w rolno-środowiskowych oraz program?w działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źr?deł rolniczych,


11) prowadzenie analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wynik?w tych analiz w pracy doradczej,


12) wykonywanie innych zadań publicznych w obszarze rolnictwa i rozwoju obszar?w wiejskich.

2. W ramach doradztwa rolniczego Ośrodek wykonuje odpłatnie usługi w zakresie:


1) prowadzenia:
a) ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
b) działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczeg?lności agroturystycznych lub ekologicznych,
c) kurs?w przygotowujących do uzyskania tytuł?w kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
d) działalności:
- wydawniczej,
- poligraficznej,
- laboratoryjnej,
- hotelarskiej i gastronomicznej,
- szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o kt?rych mowa w ust.1


2) udostępniania pomieszczeń i innych składnik?w majątkowych,


3) organizacji targ?w, wystaw, pokaz?w, konferencji i innych przedsięwzięć
upowszechniających wiedzę rolnicza, nowe technologie produkcji i promujących
produkty i wyroby przetw?rstwa rolno-spożywczego,


4) sporządzania:
a) opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
b) analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
c) oceny użyteczności maszyn rolniczych,
d) plan?w nawozowych lub plan?w przechowalnictwa nawoz?w naturalnych,
e) plan?w rolno-środowiskowych,
f) plan?w przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcje metodami ekologicznymi lub plan?w produkcji w gospodarstwach ekologicznych.


5) wypełniania wniosk?w lub innych dokument?w niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub wsp?łfinansowanej ze środk?w pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.


3. Wysokość wynagrodzenia za wykonywane usługi określa cennik zatwierdzony przez
Sejmik Wojew?dztwa Lubuskiego, na wniosek dyrektora Ośrodka, po uprzednim
zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.


4. Zadania, kt?rych mowa w ust.1, Ośrodek Doradztwa realizuje we wsp?łpracy z
instytucjami i jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa.

§, 3. 1. Ośrodek Doradztwa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w
rozporządzeniu ministra właściwego ds. finans?w publicznych, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi wydanego na podstawie art. 12
ust. 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.


2. Środki na działalność Ośrodka pochodzą z dotacji budżetowych, przychod?w uzyskanych
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i innych źr?deł.

§, 4. 1. Ośrodkiem Doradztwa kieruje dyrektor Ośrodka, zwany dalej &bdquo,dyrektorem&rdquo, przy pomocy:


1) zastępcy dyrektora,
2) gł?wnego księgowego,
3) dyrektora oddziału
4) kierownik?w kom?rek organizacyjnych, o kt?rych mowa w §, 7. ust. 1
2. Dyrektora Ośrodka Doradztwa powołuje na okres 5 lat Zarząd Wojew?dztwa
Lubuskiego. Zarząd Wojew?dztwa może odwołać dyrektora Ośrodka przed upływem
kadencji po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.


3. Sejmik Wojew?dztwa Lubuskiego na wniosek dyrektora powołuje i odwołuje zastępcę
dyrektora.


4. W czasie nieobecności dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego
obowiązk?w, działalnością Ośrodka Doradztwa kieruje zastępca dyrektora.

§, 5 Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do os?b zatrudnionych w
Ośrodku Doradztwa wykonują dyrektor oraz osoby przez niego upoważnione.

§, 6.1. Dyrektor Ośrodka Doradztwa przedkłada Sejmikowi Wojew?dztwa Lubuskiego do
zatwierdzenia program rocznej działalności LODR oraz projekt rocznego planu
finansowego w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, na kt?ry zostały
sporządzone.


2. Dyrektor Ośrodka Doradztwa przedkłada Sejmikowi Wojew?dztwa Lubuskiego
sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności LODR w terminie do 31
stycznia roku następującego po roku, kt?ry sprawozdanie obejmuje.


3. Roczny program działalności, projekt rocznego planu finansowego, sprawozdanie z
realizacji rocznego programu działalności Ośrodka Doradztwa podlegają opiniowaniu
przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego.

§, 7.1. W skład Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wchodzą następujące kom?rki
organizacyjne:


1) Dział System?w Produkcji Rolnej, Standar?w Jakościowych i Doświadczalnictwa, w skład kt?rego wchodzi Laboratorium,
2) Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, i Agroturystyki,
3) Dział ekonomiki,
4) Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw,
5) Dział Zastosowań Teleinformatyki,
6) Dział Administracyjno &ndash, Gospodarczy,
7) Dział Księgowości,
8) Dział Kadr i Organizacji Pracy,
9) Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej,
10) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
11) Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością,
12) Audytor wewnętrzny,
13) Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego.


2. W ramach kom?rek organizacyjnych, o kt?rych mowa w ust. 1 pkt 1-7 dyrektor Ośrodka
Doradztwa może tworzyć zespoły lub sekcje.


3. W ramach Ośrodka Doradztwa działa Oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Lubniewicach, stanowiący kom?rkę organizacyjną Ośrodka Doradztwa.


4. Szczeg?łową strukturę organizacyjną kom?rek organizacyjnych Ośrodka Doradztwa oraz
zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i
zatwierdzony przez Sejmik Wojew?dztwa Lubuskiego.Opublikował: Administrator informatyk
Publikacja dnia: 18.08.2010
Podpisał: Administrator informatyk
Dokument z dnia: 27.01.2010
Dokument oglądany razy: 1 707